روز های مهم

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات 15 مهر ماه 1394 می باشد

هزینه ثبت نام در جدول زیر آمده است:

ثبت نام سایت در تاریخ 1394/08/25بسته خواهد شد

وهزینه ثبت نام برای تمام گروه ها در محل همایش 1/500/000 ریال میباشد

نام گروه ثبت زمان مبلغ ثبت نام
از تا
       
اعضای انجمن گوارش 94/1/15 94/4/1 رایگان
94/4/2 94/5/31 500/000
94/6/1 94/6/30 700/000
94/7/1 94/7/30 900/000
94/8/1 94/8/25 1/000/000
94/8/26 94/9/3 1/500/000
سایر پزشکان و پرستاران 94/1/15 94/4/1 800/000
94/4/2 94/6/31 1/000/000
94/7/1 94/8/25 1/100/000
94/8/26 94/9/3 1/500/000