فروش

0
5
فلش مموری ECCO 2021
500,000 تومان
اعضای انجمن: 350,000 تومان
سایر پزشکان : 500,000 تومان
D-0103
0
17
فلش مموری مستر کلاس اندوسکوپی IRCAD
فلش مموری حاوی فیلم های مستر کلاس اندوسکوپی دو روزه IRCAD می باشد. هزینه شرکت در این دوره 300 یورو معادل تقریبی 8 میلیون تومان می باشد.
3,000,000 تومان
اعضای انجمن: 1,000,000 تومان
سایر پزشکان : 3,000,000 تومان
D-0100
0
8
فلش مموری سخنرانی های بیستمین کنگره گوارش و کبد
از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.
3,000,000 تومان
اعضای انجمن: 1,000,000 تومان
سایر پزشکان : 3,000,000 تومان
D-0095
0
2
فلش مموری حاوی جلسات ماهانه سال ۹۸
از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.
150,000 تومان
اعضای انجمن: 50,000 تومان
سایر پزشکان : 150,000 تومان
D-0091
0
1
فلش مموری حاوی جلسات ماهانه سال ۹۷
از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.
150,000 تومان
اعضای انجمن: 50,000 تومان
سایر پزشکان : 150,000 تومان
D-0090
0
28
انجمن گوارش امریکا 2019
ارسال فلش مموری از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.
500,000 تومان
اعضای انجمن: 0 تومان
سایر پزشکان : 0 تومان
D-0065