فروش

0
3
فیلم و فایل سخنرانی بیست و سومین کنگره گوارش
از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

هزینه فلش مموری به صورت جدا دریافت میشود.
3,000,000 تومان
اعضای انجمن: 1,000,000 تومان
سایر پزشکان : 0 تومان
D-0128
0
6
پنجمین کنگره دو روزه بیماریهای التهابی روده
از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

هزینه فلش مموری به صورت جدا دریافت میشود.
3,000,000 تومان
اعضای انجمن: 1,000,000 تومان
سایر پزشکان : 3,000,000 تومان
D-0125
0
4
فیلم و فایل سخنرانی بیست و دومین کنگره گوارش
از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

هزینه فلش مموری به صورت جدا دریافت میشود.
3,000,000 تومان
اعضای انجمن: 1,000,000 تومان
سایر پزشکان : 3,000,000 تومان
D-0120
0
2
فلش مموری UEGW 2022

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

هزینه فلش مموری به صورت جدا دریافت میشود.
3,000,000 تومان
اعضای انجمن: 1,000,000 تومان
سایر پزشکان : 3,000,000 تومان
D-0118
0
1
فلش مموری سخنرانی های چهارمین کنگره بیماریهای التهابی روده
از طریق پست سفارشی ارسال خواهد شد.

هزینه فلش مموری به صورت جدا دریافت میشود.
3,000,000 تومان
اعضای انجمن: 0 تومان
سایر پزشکان : 0 تومان
D-0113
0
5
فلش مموری DDSEP 10

هزینه فلش مموری به صورت جدا دریافت میشود.
3,000,000 تومان
اعضای انجمن: 0 تومان
سایر پزشکان : 0 تومان
D-0111
0
5
فلش مموری UEGW 2021
از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

هزینه فلش مموری به صورت جدا دریافت میشود.
1,000,000 تومان
اعضای انجمن: 0 تومان
سایر پزشکان : 0 تومان
D-0107
0
9
فلش مموری سخنرانی های بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد
از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

هزینه فلش مموری به صورت جدا دریافت میشود.
3,000,000 تومان
اعضای انجمن: 0 تومان
سایر پزشکان : 0 تومان
D-0106
0
7
فلش مموری ECCO 2021

هزینه فلش مموری به صورت جدا دریافت میشود.
500,000 تومان
اعضای انجمن: 0 تومان
سایر پزشکان : 0 تومان
D-0103
0
23
فلش مموری مستر کلاس اندوسکوپی IRCAD
فلش مموری حاوی فیلم های مستر کلاس اندوسکوپی دو روزه IRCAD می باشد. هزینه شرکت در این دوره 300 یورو معادل تقریبی 8 میلیون تومان می باشد.

هزینه فلش مموری به صورت جدا دریافت میشود.
3,000,000 تومان
اعضای انجمن: 0 تومان
سایر پزشکان : 0 تومان
D-0100