روز های مهم

آخرین فرصت برای پذیرش خلاصه مقالات 31 مرداد ماه 1400

ارسال خلاصه مقالات تا 31 شهریور 1400 تمدید شد.

 

هزینه ثبت نام در جدول زیر آمده است:

هزینه ثبت نام برای تمام گروه ها در زمان برگزاری همایش 5/000/000 ریال میباشد.

ثبت نام با تخفیف برای اعضای انجمن تا 30 مهرماه تمدید شد.

 

ثبت نام با تخفیف برای اعضای انجمن تا 25 آبان ماه تمدید شد.

 

نام گروه ثبت

زمان

زمان

مبلغ ثبت نام

(ریال)

از

تا

اعضای انجمن گوارش

1400/05/01

1400/05/31

1/500/000

1400/06/01

1400/07/15

3/000/000

1400/07/16

1400/08/25

5/000/000

-------------------------

سایر پزشکان و پرستاران

1400/05/01

1400/08/25

5/000/000