روز های مهم

آخرین فرصت برای پذیرش خلاصه مقالات 31 مردادماه 1398

ارسال خلاصه مقالات تا 15 شهریور 1398 تمدید شد.

هزینه ثبت نام در جدول زیر آمده است:

هزینه ثبت نام برای تمام گروه ها در محل همایش 3/000/000ریال میباشد

نام گروه ثبت

زمان

مبلغ ثبت نام

از

تا

اعضای انجمن گوارش

01/02/98

15/02/98

رایگان

16/02/98

31/03/98

1/000/000

01/04/98

31/04/98

1/500/000

01/05/98

30/07/98

2/000/000

01/08/98

13/08/98

2/500/000

14/08/98

15/08/98

3/000/000

-----

-----

-----

---------------

سایر پزشکان وپرستاران

01/02/98

31/03/98

1/500/000

01/04/98

31/06/98

2/000/000

01/07/98

13/08/98

2/500/000

14/08/98

15/08/98

3/000/000