مقالات

تاثیر تمرین ترکیبی با رژیم DASH بر شاخص های آسیب کبد بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (NAFLD)

1400/7/5 18:30
مقدمه

مقدمه: بیماری کبد چرب غیرالکلیNAFLD (Nanalcoholic Fatty Liver Disease)، متداول ترین وضعیت مزمن کبدی است که مرتبط با شیوه زندگی بدون فعالیت و عادات تغذیه ای نادرست می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 12 هفته تمرین ترکیبی همراه با مصرف رژیم غذایی DASH بر سطح آنزیم ALT، چربی کبد و شاخص های آنتروپومتریک در بیماران مبتلا به کبدچرب غیرالکلی بود.

روش کار

مطالعه حاضر، از نوع مطالعات مداخله ای و به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده (Randomized clinical trial) صورت گرفت. این پژوهش دارای دوبازوی 1-رژیم غذایی DASH و2-رژیم غذاییDASH همراه با تمرین ترکیبی و به صورت دوسوکور انجام پذیرفت. بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی با معرفی فوق تخصص گوارش، بصورت راندوم به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه تحت نظر متخصص تغذیه، رژیم غذایی DASH را دریافت و بیماران گروه 2 تمرین رژیم غذایی DASH به همراه تمرین ترکیبی منتخب طبق برنامه تحت نظر مربی باشگاه انجام دادند. در فواصل زمان های مشخص اندازه گیری متغیرها با اندازه گیریهای آنتروپومتریک، سونوگرافی و بیوالکتریک ایمپدانس انجام پذیرفت.

نتایج

سی و نه نفر مطالعه را به اتمام رساندند که شامل 54.8% مرد و 63.2% زن بودند. مصرف رژیم غذایی DASHبه تنهایی (19 نفر) و یا به همراه تمرین ترکیبی (20 نفر) باعث کاهش معنی داری در میانگین درجه چربی کبد در سونوگرافی (به ترتیب 0.789 grade و 0.650 grade)، وزن ( به ترتیب 1.08 kg و 3.8 kg )، WHR(شاخص دور کمر به دور باسن) ( به ترتیب 0.012 و 0.014 )، دور گردن ( به ترتیب 1.16 cm و 1.28 cm ) در هر دو گروه شد. (05/0p<) آنزیمALT تنها در گروه رژیم غذاییDASH همراه با تمرین ترکیبی در مقایسه با گروه رژیم غذایی DASH به تنهایی کاهش معنادار نشان داد (به ترتیب 7.08 IU/L و 1.92IU/L ).

نتیجه‌گیری

مصرف رژیم غذایی DASH و تمرین ترکیبی می تواند باعث بهبودی برخی شاخص های مرتبط با کبد چرب در بیماران کبد چرب غیر الکلی شود.