مقالات

نقش انعطاف پذیری شناختی و ذهن آگاهی در پیش بینی تاب آوری بیماران سلیاک

1400/7/3 12:21
مقدمه

بیماری های مزمن همچون سلیاک، از دسته بیماری های طولانی مدتی هستند که علاوه بر آسیب های جسمی موجب آسیب های روانشناختی زیادی می شوند .در این میان تاب آوری از ویژگی هایی است که می تواند تحمل این شرایط را برای بیمار میسر سازد. در همین راستا پژوهش حاضر نقش انعطاف پذیری شناختی و ذهن آگاهی را در پیش بینی تاب آوری بیماران سلیاک مورد بررسی قرار داده است.

روش کار

پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود و جامعه آماری آن شامل کلیه بیماران مبتلا به بیماری سلیاک شهر گرگان بود كه تعداد 114 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال(2010)، و پرسشنامه ذهن آگاهی بائر و همکاران و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون(2003)، پاسخ دادند. سپس داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 16 در سطح آماری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.

نتایج

نتایج نشان داد که انعطاف پذیری شناختی و ذهن آگاهی توان پیش بینی معنادار تاب آوری را در بیماران سلیاک داشته است.در واقع ذهن آگاهی در گام اول توانست حدود 9 درصد از تغییرات مربوط به متغیر تاب آوری و متغیر انعطاف پذیری شناختی به همراه متغیر ذهن آگاهی در گام دوم توانست حدود 17 درصد از واریانس متغیر ملاک(تاب آوری) در بیماران مبتلا به بیماری سلیاک را تبیین کند.

نتیجه‌گیری

طبق یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت انعطاف پذیری شناختی و ذهن آگاهی می تواند تاب آوری بیماران سلیاک را پیش بینی کند.