کمیته اجرایی

کمیته اجرائی 

 

 • دکتر سیدمحمدمهدی میرناصری
 • فرزانه اتحاد
 • دکتر اسماعیل انصاری
 • سارا میرزایی
 • مائده پناهی
 • سیده ثنا موسوی
 • سید مرتضی محمدنژاد
 • سعید مولایی مزجین
 • نیوشا آذرکیوان
 • مجید جبارزاده
 • مهدی جانشین
 • مهدی جانشین
 • حمید حیدری
 • نرگس شاددل بصیر
 • سمیرا عباسی
 • یوسف عباسی 
 • پریسا عباسی
 • سیروس علیزاده
 • الهام کارخواهی
 • محسن کریمی
 • رضا نورجمالی
 • شکوفه ناصری
 • مریم معروفی
 • بنفشه معروفی
 • فاطمه مرادی