کمیته اجرایی

کمیته اجرائی کنگره بیماری های التهابی روده

 

 • دکتر سید محمدمهدی میرناصری

 • دکتر اسماعیل انصاری
 • فرزانه اتحاد
 • مائده پناهی
 • سمیه موسوی
 • سعید مولائی
 • سارا میرزائی
 • مهرناز اصغرنژاد
 • پیام پارسی
 • سپیده دروگر
 • طاهره زینلی
 • حورا سراج زاهدی
 • حسن صداقت
 • مهسا صفی زاده
 • سهراب عاصی
 • مریم مرادی
 • سارا یگانه