امتیاز بازآموزی

امتیاز باز آموزی بیستمین کنگره گوارش و کبد ایران

کد رشته

نام رشته

امتیاز

2028

گوارش اطفال* | فوق تخصص

15

2024

گوارش بالغین داخلی* | فوق تخصص

15

1710

بیماری های داخلی* | تخصص

15

1510

پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای

11.25