امتیاز بازآموزی

امتیاز باز آموزی هجدهمین کنگره گوارش و کبد ایران
(شناسه برنامه: 144042)

کد رشته

نام رشته

امتیاز

2028

گوارش اطفال* | فوق تخصص

15

2024

گوارش بالغین داخلی* | فوق تخصص

15

1710

بیماری های داخلی* | تخصص

15

1510

پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای

10.5

1618

پزشک عمومی شاغل درطرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای

10.5

2017

خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص    

10.5

1723

آسیب شناسی | تخصص    

7.5

1712

بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص    

7.5

2031

بیماری های عفونی و گرمسیری |فوق تخصص    

7.5

20315

عفونی بالغین | فوق تخصص    

7.5

1733

جراحی عمومی* | تخصص    

4.5

1933

ویروس شناسی | دکترا    

4.5

1444

ویروس شناسی | کارشناسی ارشد    

4.5