Important days

آخرین فرصت برای پذیرش خلاصه مقالات 31 شهریور ماه 1399

هزینه ثبت نام در جدول زیر آمده است:

هزینه ثبت نام برای تمام گروه ها در محل همایش 4/000/000 ریال میباشد

 

نام گروه ثبت

زمان

زمان

مبلغ ثبت نام

(ریال)

از

تا

اعضای انجمن گوارش

99/06/01

99/06/15

1/000/000

99/06/16

99/07/15

2/500/000

99/07/16

99/08/26

4/000/000

-------------------------

سایر پزشکان و پرستاران

99/06/01

99/08/26

4/000/000