>

list of articles

Article search by:
Delete search
13.7 سایر موارد
cholangiocarcinoma predictive factors in primary sclerosing cholangitis patients who underwent liver transplantation in Abu Ali Sina transplant hospital between 2016-2021
Send Abstract
نگار اصغرپور,سید علیرضا تقوی,نجیب الله با اراده
ICGH2021-67
more
3.16 عفونت های دستگاه گوارش
Evaluation of the Relationship between Clinical Changes Related to Liver Enzymes and Gastrointestinal Symptoms with Coronavirus Infection
Send Abstract
رسول صمیمی
ICGH2021-69
more
7.13 Miscellaneous
Different manifestations of IgG4 related sclerosing cholangitis: Clinical myths and pearls.
Send Abstract
Elham Sobhrakhshankhah,Farhad Zamani,Behdad Behnam,Hossein Ajdarkosh,Amirhossein Faraji,Mahmoodreza Khoonsari,Mehdi Nikkhah,Ahmad Hormati,Elham Pishgar
ICGH2021-44
more
4 .9 پانکراتیت
Evaluation of therapeutic role of Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in patients with chronic pancreatitis and pancreatic duct stone.
Send Abstract
Mahmoodreza Khoonsari,Farhad Zamani,Amirhossein Faraji,Hossein Ajdarkosh,Mehdi Nikkhah,Elham Sobhrakhshankhah,Behdad Behnam
ICGH2021-42
more
5.5 درمان
Evaluation of the efficacy, side effects and outcome of Adalimumab in patients with the cure-resistant inflammatory bowel disease
Send Abstract
Hafez Fakheri,Zohreh Bari,Bahar Banasaz
ICGH2021-92
more
13.7 سایر موارد
تظاهرات بالینی، آزمایشگاهی و هیستوپاتولوژیک، یافته‌های الاستوگرافی و پیامد درمان در بیماران هپاتیت اتوایمیون شهرستان ساری
Send Abstract
محبوبه ابراهیمی,حافظ فاخری,ترنگ تقوایی,ایرج ملکی,وحید حسینی,آرش کاظمی ویسری,زهره اری
ICGH2021-68
more
4 .9 پانکراتیت
Endoscopic biliary and duodenal metallic stent replacement for advance pancreatic cancer and GOO.
Send Abstract
سلطانعلی فلاح
ICGH2021-43
more
16.3 Gastrointestinal infections
Compare Characteristics of Mucosa-Associated adherent-invasive Escherichia coli isolated from Colorectal Cancer patients
Send Abstract
Razie kamalidolatabadi,Hossein Fazeli,Seyed Mohammad Hasan Emami,Vajihe Karbasizade
ICGH2021-87
more
6.4 Other colonic and anorectal disorders
Effect of Aromatherapy Inhalation of Rose Essence in Clinical Symptoms of Patients with Irritable Bowel Syndrome
Send Abstract
Mahtab Rashidi,Ali Beheshti Namdar,Sahar Ravanshad
ICGH2021-34
more
8 .2 بیماریهای بدخیم مری
Evaluation of the sexual hormone effects in the adenocarcinoma of esophagus in the men referred to Imam Khomeini Hospital Complex in Tehran
Send Abstract
آرش میراولیایی,محمد حسن روزگاری,نجمه آل طه
ICGH2021-01
more
1.5 پایه / پاتوژنز / آسیب شناسی
Crohn-like colitis in a young man presenting with anemia
Send Abstract
فروغ البرزی ایوانکی,سیده یاسمن هاشمی امیر
ICGH2021-35
more
1.1 اپیدمیولوژی
Comparison of Risk Assessment Tools for Cardiovascular Diseases: Results of an Iranian Cohort Study
Send Abstract
Nima Motamed,Hossein Ajdarkosh,Dhayaneethie Perumal,G. Hossein Ashrafi,Mansooreh Maadi,Fahimeh Safarnezhad Tameshkel,Behzad Farahani,Nader Rezaie,Mehdi Nikkhah,Amir Hossein Faraji,Farzin Roozafzai,Mahmoodreza khoonsari,Mohammad Hadi Karbalaie Niya,Yadollah Emadi,Farhad Zamani
ICGH2021-22
more
3.7 متابولیک / اختلالات ژنتیکی
تاثیر تمرین ترکیبی با رژیم DASH بر شاخص های آسیب کبد بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (NAFLD)
Send Abstract
شیلا حسنیان,حجت اله رحیمی,خسرو جلالی
ICGH2021-80
more
5.3 استراتژی های مدیریت
Investigating the Effect of Quadruple Therapy with Saccharomyces Boulardii or Lactobacillus Reuteri Strain (DSMZ 17648) Supplements on Eradication of Helicobacter Pylori and Treatments҆ Side Effects: A Double-Blind Placebo-Controlled Randomized Clinical Trial
Send Abstract
Tahmine Tavakoli,Nooshin Naghibzadeh,Fatemeh Salmani
ICGH2021-74
more
13.2 Molecular biology/genetics/pathology
Treatment with EGCG induced apoptosis by targeting cFLIP/Ku70 complex in gastric cancer cells
Send Abstract
مهتاب شهریاری فلوردی,زهرا فرزانه,مهدی علیخانی,بهاره شکوهیان,مرضیه ابراهیمی,مصطفی نجیمی,مسعود وثوق
ICGH2021-85
more
5.5 درمان
Methotrexate in patients with Crohn's disease refractory to anti-TNF-α
Send Abstract
Anahita Sadeghi,Homayoon Vahedi,Sudabeh Alatab,Amir Anooshirvani,Masoud Malekzadeh,Alireza sima
ICGH2021-91
more
2.4 بیماری سلیاک / سندروم های سوء تغذیه و انتروپاتی های غذایی
نقش انعطاف پذیری شناختی و ذهن آگاهی در پیش بینی تاب آوری بیماران سلیاک
Send Abstract
جواد عرب یار محمدی,محمدتقی بادله شموشکی,الهه صادقی
ICGH2021-09
more
13.7 سایر موارد
Serum Alkaline phosphate level associate with Metabolic Syndrome components regarding of Non-Alcoholic Fatty Liver; A population Based study in Northern Iran
Send Abstract
Masoudreza Sohrabi,Sevil Aghapour,AmirHossein Faraji,Mahmoodreza Khoonsari,Hossein Ajdarkosh,Farhad Zamani
ICGH2021-77
more
8 .2 بیماریهای بدخیم مری
Evaluation of tissue levels of the Eight Trace Elements and Heavy Metals among Patients with Esophagus and Stomach Cancers; Comparison between Cancerous and Non-cancerous Tissues
Send Abstract
Masoudreza Sohrabi,Hossein Ajdarkosh,Azam R. Farimani,Maryamosadat Mirasgari,Melika Sohrabi,Solmaz Shirmardi,Delaram Salehpour,Farhad Zamani,Marzieh Hajibaba,Fahimeh SafarnezhadTameshkel,Mahmoudreza Sohrabi,Ali Gholami
ICGH2021-89
more
13.7 سایر موارد
Is Melatonin Associated with Pro-Inflammatory Cytokine Activity and Liver Fibrosis in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Patients?
Send Abstract
Masoudreza Sohrabi,Ali Gholami,Bahareh Amirkalali,Mahsa Taherizadeh,Mahsa Kolahdoz,Fahimeh SafarnezhadTameshkel,Sheida Aghili,Marzieh Hajibaba
ICGH2021-83
more