بایگانی مقالات

صفحه اصلی /  بایگانی مقالات
خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران
The number of infiltrated inflammatory cells is associated with the expression levels of embryonic stem cells factors in the gastric tissue of patients with gastritis
1.12 مری/ معده/ دئودنوم
Farshad Shekhesmaeili, Shadi Lotfi, Shohreh Fakhari, Ali Jalili, Hedayatollah Shirzad, Nader Bagheri

Introduction: Accumulating evidence indicate that pluripotency-associated transcription factors Sox2, Nanog and Oct4 that known as embryonic stem cell factors play a crucial role in the development and progression of various types of malignancies including gastric cancer. However, their expression and possible role gastritis has not been elucidated. As helicobacter (H) pylori infection has been known as a risk factor for gastric cancer and is the main cause of gastritis, in the current study we sought to determine the expression of these factors in gastric samples of patients with H. pylori-induced gastritis.

این مقاله تاکنون بازدیدی نداشته است.

خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران
PPIs interact with H. pylori cell membrane
3 هلیکوباکتر پیلوری
Farideh Siavoshi, Sara Kadkhodaei, Hoda Ebrahimi, Abdolfatah Sarafnejad2

Proton pump inhibitors (PPIs) have been used with antibiotic for treatment of H. pylori infection. PPIs have negative effects on H. pylori growth. Target molecules of these drugs have not been identified. PPIs with lipophilic nature probably interact with components of H. pylori cell membrane. The aim of this study was examine the effect of PPIs on H. pylori growth and viability by LIVE/DEAD kit emphasis on cell membrane

این مقاله تاکنون بازدیدی نداشته است.

خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران
بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی مبتلایان به کلانژیوکارسینوم در استان خوزستان در سالهای 1393 لغایت 1396
1.1 اپیدمیولوژی
اباذر پارسی, دکتر علی اکبر شایسته, سیدجلال هاشمی, فاطمه رستمی مجد, نرگس صادقی, فاطمه اورکی

یوکارسینوم از جمله تومورهای شایع نمی باشد ولی میزان مرگ و میر بالایی دارد. با توجه به پيش آگهي بد و سير كشنده كلانژيوكارسينوم، این مطالعه بر آن شد تا میزان شیوع آن و ریسک فاکتور های موثر بر آن را در منطقه بررسی کند .

این مقاله تاکنون بازدیدی نداشته است.