امتیاز بازآموزی

امتیاز باز آموزی همایش "بیماری های التهابی روده"

کد رشته

نام رشته

امتیاز

2028

گوارش اطفال* | فوق تخصص

10

2024

گوارش بالغین داخلی* | فوق تخصص

10

1710

بیماری های داخلی* | تخصص

10

1510

پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای

10

1618

پزشک عمومی شاغل درطرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای

10

20245

گوارش وکبد بالغین | فوق تخصص

10