فروش

0
7
فلش مموری سخنرانی های بیستمین کنگره گوارش و کبد
300,000 تومان
اعضای انجمن: 100,000 تومان
سایر پزشکان : 300,000 تومان
D-0091
0
1
فلش مموری حاوی جلسات ماهانه سال ۹۸
150,000 تومان
اعضای انجمن: 0 تومان
سایر پزشکان : 0 تومان
D-0091
0
0
فلش مموری حاوی جلسات ماهانه سال ۹۷
150,000 تومان
اعضای انجمن: 0 تومان
سایر پزشکان : 0 تومان
D-0091
0
26
انجمن گوارش امریکا 2019
500,000 تومان
اعضای انجمن: 300,000 تومان
سایر پزشکان : 500,000 تومان
D-0091