11 1397
08

گرداننده پانل: دکتر همایون واحدی، تهران، ایران

-اعضای پانل:
-دکتر حسن وثوقی نیا، خراسان، ایران
-دکتر شبنم شاهرخ، تهران، ایران
-دکتر سید حمید موسوی، هرمزگان، ایران
-دکتر سعید درخشانی، تهران، ایران
-دکتر امیررضا رادمرد، تهران، ایران

02 1396
09

گرداننده پانل: دکتر همایون واحدی، تهران، ایران

-اعضای پانل:
-دکتر علی بهاری، خراسان، ایران
-دکتر فریبرز منصورقناعی، گیلان، ایران
-دکتر امیررضا رادمرد، تهران، ایران
-دکتر سعید درخشانی، تهران، ایران
-دکتر زینت علی پور، بوشهر، ایران

03 1396
09

رئیس: دکتر رضا ملک زاده، تهران، ایران

-گرداننده پانل: دکتر سیاوش ناصری مقدم، تهران، ایران

-اعضای پانل:
-دکتر علی کشاورزیان، شیکاگو، امریکا
-دکتر گرهارد روگلر، زوریخ، سویس

20 1395
08

Lecture by Professor Malekzadeh 7:00-7:30,

,The role of biologic drugs in treatment of IBD

Lecture by Dr. Miroliaiee 7:30 -7:50,

The introduction of CinnoRA® and Evaluation of its Efficacy and Safety

Lecture by dr vahedi 7:50 - 8:10,

Evaluation of Efficacy and Safety of CinnoRA® in IBD,

,Panel discussion 8:10 - 8:30

21 1395
08

7:00-7:30 Registration and Welcome,

Lecture by Professor Keshavarzian 7:30-8:00,

I am an IBD Patient; how do I optimize the quality of my life?,

,Panel Discussion 8:00-8:30

,Chairman: Professor Malekzadeh