02 1396
09

مکان : سالن علامه ، دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک ، تهران

 

کارگاه فیبرواسکن

پنجشنبه 2 آذر 1396: ساعت 9:30- 8:00

:Moderators and Reporter

Hossein Poustchi M.D, Ph.D, Tehran, Iran

  حامی: شرکت نیکان طب ساسان (Echosens)

02 1396
09

مکان : بیمارستان طالقانی ، ولنجک ، تهران

کارگاه آندوسکوپی روده باریک

(Single Balloon Enteroscopy)

پنجشنبه 2 آذر 1396: ساعت 17 - 14

:Moderators and Reporter

 

 

 Homayoun Zojaji M.D, Tehran, Iran

 Masoud Doghaei-Moghaddam M.D, Tehran, Iran

Habib Malekpour M.D, Tehran, Iran

حامی: شرکت فناوری آزمایشگاهی (Olympus)

01 1396
09

مکان : بیمارستان طالقانی ، ولنجک ، تهران

کارگاه آندوسکوپی تشخیصی تحتانی

چهارشنبه 1 آذر 1396: ساعت 17 - 14

 

:Moderators and Reporter

 

 Homayoun Zojaji M.D, Tehran, Iran

Forough Alborzi M.D, Tehran, Iran

Hamid Asadzadeh Aghdaei M.D, Tehran, Iran

Shabnam Shahrokh M.D, Tehran, Iran

 

حامی: شرکت ماورای فنون عصر (FujiFilm)

02 1396
09

مکان : بیمارستان طالقانی ، ولنجک ، تهران

 

کارگاه آندوسکوپی تشخیصی فوقانی

پنجشنبه 2 آذر 1396: ساعت 12:00- 9:00

Moderators and Reporter

 

Homayoun Zojaji M.D, Tehran, Iran

Forough Alborzi M.D, Tehran, Iran

Amir Sadeghi M.D, Tehran, Iran

Soltanali Fallah M.D, Tehran, Iran

 

حامی: شرکت مدیسا رایا درمان (STORZ)