14 1398
08

بازآموزی مدون بیماری های گوارش و کبد 1 و 2

این دوره تاکنون 2756 بازدید داشته است.

همکاران گرامی؛مفتخر هستیم شما را به بازآموزی بیماری های گوارش وکبد ایران در آبانماه 1398 در تهران دعوت نمائیم.  این برنامه  توسط انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران و با همکاری پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران˛ در تاریخ سه شنبه 14 آبان 1398 در مرکز بین المللی همایش های رازی، بزرگراه همت، جنب بیمارستان میلاد، تهران برگزار می شود.منتظر دیدار شما به منظور همکاری و همفکری بیشتر در پیشگیری و درمان بیماری های گوارشی و کبدی ایران می باشیم.

30 1396
08

بازآموزی مدون بیماری های گوارش و کبد 3 و 4

این دوره تاکنون 196 بازدید داشته است.

همکاران گرامی؛مفتخر هستیم شما را به بازآموزی بیماری های گوارش وکبد ایران در آبانماه 1396 در تهران دعوت نمائیم.  این برنامه  توسط انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران و با همکاری پژوهشکده بیماری های گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی تهران˛ در تاریخ سه شنبه 30 آبان 1396در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی واقع در ولنجک، ابتدای درکه برگزار می شود.منتظر دیدار شما به منظور همکاری و همفکری بیشتر در پیشگیری و درمان بیماری های گوارشی و کبدی ایران می باشیم.


13 1395
06

باز آموزی مدون بیما ری های گوارش و کبد 1 و 2

این دوره تاکنون 67 بازدید داشته است.

مفتخر هستیم شما را به بازآموزی مدون بیماری های گوارش وکبد ایران در آبانماه 1395  در تهران دعوت نمائیم.  این برنامه  توسط انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران و با همکاری پژوهشکده بیماری های گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی تهران˛ در روزسه شنبه 18 آبان 1395 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی واقع در ولنجک، ابتدای درکه برگزار می شود.منتظر دیدار شما به منظور همکاری و همفکری بیشتر در پیشگیری و درمان بیماری های گوارشی و کبدی ایران می باشیم.