همایش

سنگ های صفراوی D-0069
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 500,000 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(September 19, 2019) - (28 Shahrivar 1398)

سخنرانان: دکتر مهدی محمدنژاد- دکتر مهدی نیکخواه

خرید
انجمن گوارش امریکا 2019 D-0065
مبلغ 5,000,000 ریال اعضای انجمن: 3,000,000 ریال سایر پزشکان : 5,000,000 ریال

ارسال فلش مموری از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

خرید
بیماری های مرتبط با IgG4 D-0064
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 500,000 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(August 22, 2019) - (31 Mordad 1398)

سخنرانان: دکتر امیرحسین فرجی- دکتر فرهاد زمانی- دکتر امیر صادقی

خرید
بیماری کبد چرب D-0060
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 500,000 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(July 18, 2019) - (27 Tir 1398)

سخنرانان: دکتر امیرعلی سهراب پور- دکتر محسن نصیری طوسی- دکتر محمدجواد احسانی اردکانی

خرید
پیشگیری از کنسر کولون D-0058
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 500,000 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(June 20, 2019) - (30 Khordad 1398)

سخنرانان: دکتر آناهیتا صادقی- دکتر محمدجعفر فره وش

خرید