همایش

بیماری کبد چرب D-0060
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 1,000 ریال

خرید
پیشگیری از کنسر کولون D-0058
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 500,000 ریال

خرید
فیلم کنگره دو روزه کشوری بیماری های التهابی روده D-0046
مبلغ 3,000,000 ریال اعضای انجمن: 1,500,000 ریال سایر پزشکان : 3,000,000 ریال

خرید
فایل های سخنرانی کنگره بیماری های التهابی روده D-0041
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 500,000 ریال سایر پزشکان : 1,000,000 ریال

خرید
چهاردهمین کنگره اکو 2019 D-0040
مبلغ 2,500,000 ریال اعضای انجمن: 2,500,000 ریال سایر پزشکان : 3,000,000 ریال

خرید