همایش

فیلم نوزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران D-0077
مبلغ 15,000,000 ریال اعضای انجمن: 10,000,000 ریال سایر پزشکان : 15,000,000 ریال


ارسال فلش مموری از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

خرید
تغذیه در بیماری های مزمن کبدی D-0072
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 500,000 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(November 21, 2019) - (30 Aban 1398)

سخنرانان: دکتر مهدی صابری فیروزی- دکتر ساره اقتصاد

خرید
سنگ های صفراوی D-0069
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 500,000 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(September 19, 2019) - (28 Shahrivar 1398)

سخنرانان: دکتر مهدی محمدنژاد- دکتر مهدی نیکخواه

خرید
انجمن گوارش امریکا 2019 D-0065
مبلغ 5,000,000 ریال اعضای انجمن: 3,000,000 ریال سایر پزشکان : 5,000,000 ریال

ارسال فلش مموری از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

خرید
بیماری های مرتبط با IgG4 D-0064
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 500,000 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(August 22, 2019) - (31 Mordad 1398)

سخنرانان: دکتر امیرحسین فرجی- دکتر فرهاد زمانی- دکتر امیر صادقی

خرید