همایش

فلش مموری حاوی جلسات ماهانه سال ۹۸ D-0091
مبلغ 1,500,000 ریال اعضای انجمن: 0 ریال سایر پزشکان : 0 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

خرید
فلش مموری حاوی جلسات ماهانه سال ۹۷ D-0090
مبلغ 1,500,000 ریال اعضای انجمن: 0 ریال سایر پزشکان : 0 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

خرید