همایش

جراحی های باریاتریک، اندیکاسیون و عوارض 41547
اعضای انجمن 250000.00 ریال سایر پزشکان 500000.00 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(February 28, 2019) - (9 Esfand 1397)

سخنرانان: دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی، دکتر مرجان مخترع، دکتر محسن مسعودی، دکتر علیرضا خلج

خرید
خونریزی دستگاه گوارش بدون منبع مشخص خونریزی 41546
اعضای انجمن 250000.00 ریال سایر پزشکان 500000.00 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(January 17, 2019) - (27 Dey 1397)

سخنرانان: دکتر محمدجواد احسانی اردکانی- دکتر رضا ملک زاده

خرید
اندوسکوپی پیشرفته 41545
اعضای انجمن 250000.00 ریال سایر پزشکان 500000.00 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(December 20, 2018) - (29 Azat 1397)

سخنرانان: دکتر محمدحسن امامی- دکتر فرهاد زمانی

خرید
فیلم هجدهمین کنگره گوارش و کبد ایران 41544
اعضای انجمن 10000000.00 ریال سایر پزشکان 15000000.00 ریال

حاوی 158 سخنرانان داخلی و خارجی در هجدهمین کنگره گوارش و کبد ایران

خرید
مدیریت بهینه بیماری های التهابی روده 41543
اعضای انجمن 250000.00 ریال سایر پزشکان 500000.00 ریال

 

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(November 15, 2018) - (24 Aban 1397)

سخنرانان: دکتر ناصر ابراهیمی دریانی- دکتر همایون واحدی

خرید