بایگانی مقالات

صفحه اصلی /  بایگانی مقالات
خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران
هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری چند چهره
3 هلیکوباکتر پیلوری
فریده سیاوشی, آتوسا هاتفی, الهام گودینی, گلاره پوستی زاده

هلیکوباکتر پیلوری میکروارگانیزمی است که توانسته به صورت موفقیت آمیز در معده انسان مستقر شود. مشخص شده که ساختار سطح سلول هلیکوتحریک کننده ضعیف سیستم ایمنی است و باکتری را در مقابل پاسخ های ایمنی و آنتی بیوتیک ها حفظ می کند. مطالعات نشان می دهد که هلیکومی تواند در محیط معده با تغییر خصوصیات ساختاری خود به اشکال مختلف و مقاوم در بیآید که نتیجه پایداری عفونت باکتری است. در این مطالعه تنوع مورفولوژیک هلیکودر کشت خالص باکتری و در نمونه های بیوپسی بررسی شد.

این مقاله تاکنون بازدیدی نداشته است.

خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران
The global, regional, and national burden of stomach cancer and its attributable risk factors in 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease study 2017
1.12 مری/ معده/ دئودنوم
A. Etemadi , S. Safiri , S.G. Sepanlou , C. Fitzmaurice , M. Naghavi , R. Malekzadeh

Stomach cancer (SC) is a major health problem in many countries. Due to geographical variations, understanding the current burden of SC and the differential trends across various locations is essential We used estimates from the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 2017 to analyse the incidence, mortality, and disability-adjusted life-years (DALYs) due to SC in 195 countries and territories in 21 regions from 1990 to 2017.

این مقاله تاکنون بازدیدی نداشته است.

خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران
The global, regional, and national burden of pancreatic cancer and its attributable risk factors in 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2017
2.9 پانکراتیت - تجربی
A Pourshams , S.G. Sepanlou , C. Fitzmaurice , M. Naghavi , R. Malekzadeh

In this study we present the results of the global burden of disease (GBD), a systematic global effort, on mortality, incidence and disability-adjusted life years (DALYs) due pancreatic cancer (PC) Worldwide.

این مقاله تاکنون بازدیدی نداشته است.